www.eprace.edu.pl » wystepek-kazirodztwa » Kary i środki karne oraz tryb ścigania i zagadnienia procesowe » Tryb ścigania i zagadnienia procesowe

Tryb ścigania i zagadnienia procesowe

W doktrynie panuje całkowita zgodność co do tezy, iż kazirodztwo jest ścigane z oskarżenia publicznego.

Jednocześnie J. Warylewski słusznie wyraża przekonanie, iż regułą w sprawach dotyczących kazirodztwa powinno być wyłączenie jawności rozprawy na zasadzie art. 360 § 1 k.p.k.267

Zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu obligatoryjne rozpoznanie sprawy przy drzwiach zamkniętych przez sąd ma miejsce w przypadkach, gdy jawność mogłaby:

1) wywołać zakłócenie spokoju publicznego,

2) obrażać dobre obyczaje,

3) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy,

4) naruszyć ważny interes prywatny.268

W przypadku procesu toczącego się w sprawie o kazirodztwo rozważać można wyłączenie jawności rozprawy na podstawie punktu drugiego i czwartego.

Przesłanka zawarta w punkcie drugim, mówiąca o obrazie dobrych obyczajów, dotyczy roztrząsania przed sądem sytuacji, które zawierają szczególnie drastyczne opisy czynów.269 Moim zdaniem w odniesieniu do konkretnej rozprawy tyczącej się przestępstwa kazirodztwa, przesłanka ta znajduje zastosowanie w przypadku, gdy występku kazirodztwa dopuszczono się w stosunku do osoby małoletniej poniżej lat 15, lub gdy dopuszczono się kazirodztwa realizując jednocześnie przesłanki przestępstwa zgwałcenia.

Oczywistym jest, iż we wskazanych przypadkach zastosowanie może znaleźć również przesłanka zawarta w punkcie czwartym wspomnianego przepisu, dotycząca naruszenia ważnego interesu prywatnego, a zwłaszcza zaszkodzenie interesom osób trzecich między innymi uczestników postępowania, na skutek ujawnienia w toku rozprawy informacji dotyczących sfery życia intymnego i prywatnego pokrzywdzonego, świadka, oraz samego oskarżonego.270

Natomiast w sytuacji, gdy rozpatrywana jest sprawa tzw. konsensualnego kazirodztwa zakładającego, iż obcowanie płciowe zostaje podjęte przez osoby pełnoletnie za ich obopólną zgodą, nie widzę uzasadnienia dla zastosowania art. 360 § 1 pkt 2 k.p.k., trudno mi bowiem uznać, iż wskazane zachowania mogą zawierać w sobie treści o charakterze drastycznym. W tym przypadku wyłączenie jawności rozprawy powinno nastąpić na podstawie punktu czwartego tego przepisu, głównie ze względu na ochronę interesu osób spokrewnionych ze sprawcami występku, jak również samych oskarżonych. Takie wyłączenie jawności korespondowałoby w sposób oczywisty z postulowanym przez niektórych autorów, przedmiotem ochrony występku kazirodztwa w postaci dobra rodziny.

Wydaje się, iż podobne postulaty formułuje J. Warylewski, który optuje za każdorazowym wyłączeniem jawności w przypadku rozpraw tyczących się przestępstwa kazirodztwa, przy czym uznaje za bardziej stosowne, aby wyłączenie takie miało miejsce z uwagi na ochronę ważnego interesu prywatnego, niż ze względu na możliwość obrazy dobrych obyczajów.271komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.