www.eprace.edu.pl » wystepek-kazirodztwa » Bibliografia

Bibliografia

 1. L. S. Alekseeva, Problems of Child Abuse in the Home, „Russian Education and Society” 2007, nr 5.

 2. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński (red.), System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności. Tom IV, Część 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.

 3. I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1976.

 4. J. Bafia, K. Miodouski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987.

 5. J. Bal (red.) Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej, Warszawa 2006.

 6. J. Baranowski, Ratio legis prawnokarnego zakazu kazirodztwa, „Przegląd Prawa Karnego” 1990, nr 3.

 7. M. Beisert, Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Warszawa 2004.

 8. M. Beisert, Wykorzystywanie seksualne- warunki powstania traumy, „Seksuologia Polska” 2003, t. 1, nr 2.

 9. K. T. Boratyńska i in., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005.

 10. K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995.

 11. K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989.

 12. M. Cieślak, Polskie prawo karne- zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994.

 13. M. Filar, Pojęcie „czynu nierządnego” w kodeksie karnym, „Palestra” 1973, nr 2.

 14. M. Filar, Problemy reformy prawa karnego w Polsce w zakresie przestępczości seksualnej, „Palestra” 1995, nr 7-8.

 15. M. Filar, Przestępstwa seksualne w nowym kodeksie karnym [w:] Nowa kodyfikacja karna, Kodeks karny. Krótkie komentarze, Warszawa 1997, z. 2.

 16. M. Filar, Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym, Toruń 1985.

 17. M. Filar, W sprawie reformy przepisów dotyczących tzw. przestępstw seksualnych, „Państwo i Prawo” 1991, nr 7.

 18. Gaius Swetonius Trankwillus, Żywoty cezarów, Wrocław 1987.

 19. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2005.

 20. S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934.

 21. J. Godlewski, Kilka uwag na temat szczególnych cech kazirodztwa i transseksualizmu, „Psychiatria Polska” 1976, t. 10, nr 5.

 22. R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005.

 23. O. Górniok (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006.

 24. O. Górniok i in., Kodeks karny. Komentarz. Tom III (art. 117- 363), Gdańsk 1999.

 25. O. Górniok i in., Kodeks karny. Komentarz. Tom II (art. 117-363), Gdańsk 2005.

 26. J. Grajewski (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I (art. 1-424), Kraków 2006.

 27. J. Gromska, J. Masłowski, I. Smoktunowicz, Badanie przyczyn kazirodztwa na podstawie analizy opinii sądowych, „Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej” 2002, t. 2, nr 4.

 28. K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, Warszawa 2006.

 29. D. L. Hartl, E. W. Jones, Genetics. Principles and Analysis, Boston-Toronto-London 1998.

 30. K. Imieliński (red.), Seksuologia biologiczna, Warszawa 1980.

 31. K. Imieliński (red.), Seksuologia kulturowa, Warszawa 1981.

 32. K. Imieliński, Seksiatria. Patologia seksualna., Warszawa 1990, t. 2.

 33. Inbred obscurity: improving incest laws in the shadow of the „sexual family”, „Harward Law Review” 2006, vol. 119, (brak autora).

 34. K. Indecki, A. Liszewska, Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych, Warszawa 2002.

 35. G. Jarząbek, A. Grętkiewicz-Tomczyk, Problem przemocy seksualnej wobec dzieci, „Ginekologia Praktyczna” 2007, t. 2.

 36. Z. Kaczmarczyk, B. Leśniodorski, Historia państwa i prawa Polski, Warszawa 1966, t. 2.

 37. V. Konarska-Wrzosek, Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, Toruń 1999.

 38. K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa. Średniowiecze. Tom II, Część 1, Warszawa 1963.

 39. A. Krawczuk, Poczet cesarzy bizantyjskich, Warszawa 1992.

 40. A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich. Pryncypat, Warszawa 1992.

 41. C. Kunderewicz, Instytucje Justyniana, Warszawa 1986.

 42. J. Lascartos, E. Poulakou-Rebelakou, Child sexual abuse: historical cases in the Byzantine Empire (324-1453 A.D.), „Child Abuse & Neglect” 2000, vol. 19.

 43. W. Leeming, New Taboo? Some Observations on the Late Arrival of Changes to the Law of Incest in Scotland, „International Journal of the Sociology of Law” 1996, nr 24.

 44. J. Leszczyński, Przestępstwa tzw. seksualne w projekcie polskiego kodeksu karnego (wersja z grudnia 1991 r.), „Palestra” 1992, nr 9-10.

 45. Z. Lew-Starowicz, Encyklopedia erotyki, Warszawa 2004.

 46. Z. Lew-Starowicz, Seks w kulturach świata, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.

 47. J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.

 48. B. Malinowski, Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, Warszawa 1984.

 49. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007.

 50. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007.

 51. M. Mozgawa (red.) Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 2006.

 52. J. Niesenson, M. Siewierski, Kodeks karny i Prawo o wykroczeniach z komentarzem i orzecznictwem, Warszawa 1935.

 53. K. Piasecki (red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006.

 54. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1990.

 55. B. Popielski, Medycyna i prawo, Warszawa 1968.

 56. W. Radecki, Przestępstwa przeciwko obyczajności w kodeksie karnym, „Służba MO” 1970, nr 4-5.

 57. R. Robinson (red.) Genetics, New York-Detroit-San Diego 2003, t. 2.

 58. M. Sajkowska, Wykorzystywanie seksualne dzieci [w:] M. Sajkowska (red.) Wykorzystywanie seksualne dzieci teoria, badania, praktyka, Warszawa 2004.

 59. V. Skrzypulec i in., Nadużycia seksualne wobec nieletnich – współpraca lekarza i psychologa, „Ginekologia Praktyczna”, 2005, t. 4.

 60. J. Skupiński, Problematyka kodyfikacji przestępstw „nierządu”, „Palestra” 1960, nr 10.

 61. B. Ślusarczyk, Z problematyki kazirodztwa (charakterystyka rodzin, w których ujawniono fakty współżycia kazirodczego), „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1977, t. 6.

 62. I. Smoczyk-Łucka, Kazirodztwo jako jedna z form nadużyć seksualnych wobec dzieci, „Psychiatria Polska” 1995, t. 29, nr 2.

 63. M. Surkont, Prawo karne. Podręcznik dla studentów administracji, Sopot 1998.

 64. K. Szarzyńska i in., Miłość i seks w kulturach Wschodu Starożytnego, Warszawa 1996.

 65. W. Świda (red.), Prawo karne. Część szczególna, Warszawa 1980.

 66. Uzasadnienie rządowego projektu nowego kodeksu karnego [w:] Nowe kodeksy karne - 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 196-197.

 67. C. A. Ville, Biologia, Warszawa 1990.

 68. J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001.

 69. J. Warylewski, Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001.

 70. J. Warylewski, Zakaz kazirodztwa w kodeksie karnym oraz w ujęciu porównawczym, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 5.

 71. A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom I (art.117-221), Warszawa 2004.

 72. J. Wojciechowska [w:] B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Rozdziały XXIII, XXIV, XXV i XXVIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001.

 73. Z. Wróbel, Erotyzm w religiach świata, Warszawa 1996.

 74. A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I (art. 1-116), Kraków 2004.

 75. A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Tom II (art. 117-277), Kraków 2006.

Akty prawne:


 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483.

 2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 04.11.1950, Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 z późniejszymi zmianami.

 3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19.12.1966 r., Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167.

 4. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11.07.1932 r. „Kodeks karny”, Dz. U. z 1932 r., Nr 60, poz. 571 z późniejszymi zmianami.

 5. Ustawa z dnia 19.04.1969 r. „Kodeks karny”, Dz. U. z 1969 r., Nr 13, poz. 94 z późniejszymi zmianami.

 6. Ustawa z dnia 06.06.1997 r. „Kodeks karny”, Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami.

 7. Ustawa z dnia 06.06.1997 r. „Kodeks postępowania karnego”, Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późniejszymi zmianami.

 8. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”, Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami.

 9. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. „Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich”, Dz. U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109 (tekst jednolity) z późniejszymi zmianami.

Orzecznictwo:


 1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 maja 2004 r., II Aka 75/2004, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2004, nr 9, poz. 58.

 2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 kwietnia 1991r., II Akz 28/91, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 1991, nr 4, poz. 16.

 3. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Wojskowa z dnia 30 lipca 1986 r., Rw 530/86, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 1996, nr 1, poz. 58.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.